SWEbeams lyfter utmaningar och behov i delrapport

Publicerat: 12 februari, 2018

max-iv-linearaccelerator

Initiativet SWEbeams samlar aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV kan realiseras. I början av februari – halvvägs genom projektet – lämnade SWEbeams sin delrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet.

Ta gärna del av SWEbeams delrapport, du hittar den här

Rapporten bygger på ett arbete under hösten 2017 som innefattat inläsning av sekundärmaterial, cirka 40 intervjuer med nyckelpersoner samt genomförande av en halvdagsworkshop med cirka 100 deltagare från näringsliv, forskningsinstitut, akademi och myndigheter. Fredrik Hörstedt, vicerektor på Chalmers, är tillsammans med Chalmerskollegan Margareta Wallquist, expert på forskningsinfrastruktur, ansvarig för driften av SWEbeams.

– Vi går igenom de slutsatser som vi har kunnat dra så här långt och tittar på vad de betyder för Vinnovas och Vetenskapsrådets agendor, säger Fredrik Hörstedt. Hur kan de arbeta för att på bästa sätt bygga in ESS och MAX IV i det svenska innovationssystem?

Tre nyckelutmaningar

Delrapporten lyfter bland annat fram tre nyckelutmaningar i anslutning till investeringarna i ESS och MAX IV:

  1. Fortsatt och riktad stimulans i forsknings- och innovationsmiljöerna runtom i Sverige för att med anläggningarna uppnå fullt vetenskapligt och samhälleligt utbyte. Då kommer den svenska användningen av anläggningarna att öka liksom deras värde för akademi, näringsliv och forskningsinstitut. En ökad användning kommer också att skapa en ny dynamik avseende följdinvesteringar i nya instrument och annan utrustning.
  2. Utveckla en forsknings- och innovationsarena vid ESS och MAX IV som inrymmer två centrala delar. Den ska dels vara en levande och attraktiv miljö som möjliggör dialog och samverkan mellan aktörerna, samt ger attraktionskraft till arenan (den så kallade teknikparksfunktionen). Den ska dels bestå av en ändamålsenlig fysisk miljö med möjlighet till kontor och lokaler för forsknings- och innovationsverksamhet, boende, service, affärer, konferenser och möten, infrastruktur etcetera.
  3. Skapa internationell attraktivitet genom de svenska investeringarna. Genom att marknadsföra anläggningarna internationellt så kan vi attrahera toppforskare, studenter, privat och offentligt FoU-kapital, samt kunskapsintensiv industri från andra länder. I den internationella dimensionen så ses möjligheten att etablera och marknadsföra en nordeuropeisk superregion för forskning och innovation inom material och Life Science.

Dessa nyckelutmaningar föranleder en rad frågor vars behandling har påbörjats i SWEbeams arbete. I rapporten ges en nulägesbild av identifierade behov och möjligheter med tillhörande rekommendationer.

– Vi gör inte anspråk på att lägga fram en slutgiltig lösning eller perfekta rekommendationer, det är ett alldeles för komplext område för det, säger Fredrik Hörstedt. Nyckeln är istället att visa upp vad vi har och välkomna alla som är intresserade att komma med kommentarer och förslag.

Förutsättningar för en framgångsrik utveckling

I SWEbeams inledande fas har ett antal ”ramvillkor” identifierats. De ligger till grund för arbetets rekommendationer och bedöms bli avgörande för en framgångsrik utveckling av ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Ramvillkoren inkluderar exempelvis:

  • Att ESS och MAX IV blir integrerade element i universitetens och forskningsinstitutens strategiska planer.
  • Att svenska forskare får fortsatt god tillgång till stråltid på internationella anläggningar under tiden som anläggningarna i Sverige utvecklas och växlar upp.
  • Att det sker en bred ”brobyggning” mellan anläggningarna och svensk forskning genom deras direkta samarbete och involvering i den vetenskapliga utvecklingen och driften av anläggningarna.

SWEbeams slutrapporteringsmöten med Vinnova och Vetenskapsrådet äger rum i juni 2018. Innan dess är ambitionen att ytterligare precisera de identifierade behoven, möjligheterna och rekommendationerna. Under våren genomförs ytterligare tre workshoppar – en i Umeå, en i Göteborg och en i Malmö-Lund-området.

– Vi bjuder in alla som arbetar med forskning och innovation inom materialutveckling och Life Science, säger Fredrik Hörstedt. Vi samlar deras berättelser om affärsnytta och forskningsexcellens för att bättre förstå hur vi kan utnyttja anläggningarna på bästa sätt.

Ta gärna del av SWEbeams delrapport, du hittar den här
Anmäl dig till workshoppen i Umeå den 22 mars