En forskningssatsning som ger ringar på vattnet

Publicerat: 24 maj, 2018

Genom det nationella regionalfondsprogrammet har Tillväxtverket finansierat ett antal projekt inom uppbyggnaden av ESS och MAX IV. Tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet finansierar myndigheten nu projektet Big Science Sweden– ett initiativ som tillsammans med SWEbeams arbete bidrar till nya affärsmöjligheter och tillväxt för svenska företag.

Regina– Redan för tre år sedan började vi finansiera uppbyggnaden av ESS, säger Regina Summer, chef för enheten Miljö och innovation på Tillväxtverket. Nu är vi uppe i ett tiotal projekt som är kopplade till utvecklingen av ESS och MAX IV.

Två av projekten som Tillväxtverket hittills har finansierat är inriktade mot ”hårdvaran”, till exempel instrument och olika delar av byggnationen. Övriga projekt fokuserar mer på den framtida användningen och infrastrukturen runt omkring anläggningarna.

– Vi har bland annat satsat på stöd till små och medelstora företag som levererar tjänster och teknisk utrustning, säger Regina Summer. Leverantörerna är otroligt viktiga i ett uppbyggnadsskede men också på längre sikt.

Nytt leverantörsnätverk – Big Science Sweden

Samtidigt som ESS och MAX IV börjar ta form så startar även uppbyggnaden av miljöerna runt anläggningarna – även här med stora möjligheter för leverantörer inom flera olika branscher.

– ESS och MAX IV är enorma satsningar som ger ringar på vattnet för hela Sverige, säger Regina Summer. Finansieringen av olika delprojekt var ett första steg och nu gäller det att dela kunskapen och erfarenheterna och se till så att det blir affärer.

Tillväxtverket har tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet genomfört flera gemensamma möten och workshoppar kring hur denna potential ska kunna tillgängliggöras. Vid ett tillfälle presenterades ett arbete som har bedrivits lyckosamt av IUC Syd. De har stöttat flera små och medelstora företag att skapa affärer och innovationsprojekt kopplade till internationella forskningsanläggningar.

Inspirerade av detta exempel gick flera svenska aktörer – med IUC Syd i spetsen – samman och skapade projektet ”Big Science Sweden”. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att utveckla affärer kopplade till forskningsanläggningarna. Primärt som leverantörer till ESS och MAX IV, men på längre sikt även till europeiska och internationella anläggningar.

– Upphandlingar av avancerad utrustning och kvalificerade tjänster är ofta mycket komplicerade, säger Regina Summer. Big Science Sweden kan underlätta exempelvis genom att erbjuda matchmaking, förmedling av kontakter och kompetens kring själva upphandlingsförfarandet.

Big Science Sweden utgår från fyra noder i hela landet, med experter som bistår med informationsinsatser och coachning. Projektet driver även ”kompetensarenor” där universitet och företag samarbetar för att driva utvecklingen framåt. Hittills har ett 40-tal små och medelstora företag anslutit sig till Big Science Swedens leverantörsnätverk.

SWEbeams är vägen in för intresserade företag

Medan Big Science Sweden har ett tydligt fokus på leverantörernas roll är SWEbeams uppgift att bygga upp kunskap om hur ESS och MAX IV kan användas. De båda initiativen verkar sida vid sida och de för en kontinuerlig dialog för att samordna sina aktiviteter.

– Vi kommer troligen inte se så många småföretag som verkar på egen hand inom den nya forskningsinfrastrukturen. För dem handlar det istället om att hitta samarbeten med akademi och forskningsinstitut för att kunna dra nytta av resultaten. Här blir SWEbeams en utmärkt väg in, avslutar Regina Summer.

Den 31 maj bjuder SWEbeams in alla aktörer med intresse för ESS och MAX IV till en workshop i Lund. Workshoppen är den sista och avslutande i en serie av fyra som genomförts runtom i Sverige till och med första halvåret 2018.

Läs mer och anmäl dig till workshoppen i Lund
Läs mer om Big Science Sweden